logo

ظاهر آراسته

آراستگی وداشتن ظاهر زیبا و مطبوع آرزویی است که هر انسانی خواهان آن است زیرا که سرشت ادمی را خدا با زیبایی و زیبایی خواهی عجین کرده است